กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

1 กันยายน 2560
กีฬาฟุตบอล ประเภท ทีมชาย รอบ แรก เวลา 13.00 ร.ร.เมืองสุพรรณบุรี (สนาม 2 )

ชัยภูมิ เสมอ สุโขทัย
1 : 1

บ.7สพลสุโขทัย ทำประตู น.34

บ.26สพลชัยภูมิ ทำประตู น.36
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ
 1. นาย ประพัฒน์พงษ์ ชัยวงศ์
 2. นาย อังศุชวาล มาตขาว
 3. นาย ชนกันต์ รุจิชาญ
 4. นาย สุภัทร ดงสันเทียะ
 5. นาย กฤษฎา เกตจันทึก
 6. นาย ทินกร ชาลีวัน
 7. นาย อาธิติ สนั่นนารี
 8. นาย สหวุติ มังสาบาล
 9. นาย ธวัชชัย ตรีประโคน
 10. นาย สุชาติ ตากิ่นนอก
 11. นาย นันทวัฒน์ ภูศรีฤทธิ์
 12. นาย ปณิธาน บุญปรุง
 13. นาย สิริชัย เชื่อผักแว่น
 14. นาย ธีระพล นาใหม่
 15. นาย วัชระ จัตุรงค์
 16. นาย ไสว มาตย์นอก
 17. นาย ราชันย์ เพิ่มพูล
 18. นาย สมรักษ์ รักกุดเวียน
 19. นาย ธีรวัฒน์ จำปาแก้ว
 20. นาย ชานุพล ทองแกะ
 21. นาย ชนะพล ภักดิ์กระโทก
 22. นาย พลวรา เวฬุวนารักษ์
 23. นาย วิฑูรย์ ชัยสกุล
 24. นาย ภัคคินัย เทินชัยภูมิ
 25. นาย ธีรภัทร์ ประวัติตะ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
 1. นาย ธีรยุทธ ทิพย์คำ
 2. นาย ศุภชัย คงเปี่ยม
 3. นาย ประภัทร พุ่มจำปา
 4. นาย กรวิชญ์ กลุ่มพุทซา
 5. นาย วรายุทธ พันธ์ศรี
 6. นาย ณัฐนนท์ เสนาพิทักษ์
 7. นาย กฤษณศักดิ์ ชื่นบัวอินทร์
 8. นาย ณัฐพงษ์ ทาจิตร
 9. นาย กิจติศักดิ์ เหมรักษ์
 10. นาย เนติพงษ์ ระวังดี
 11. นาย สืบสกุล พระวิสัตย์
 12. นาย พิทยา ดอกไม้
 13. นาย คงคา ตาดี
 14. นาย ณัฐพล แสนหล้า
 15. นาย อัษฎาวุฒิ ชูโฉม
 16. นาย กิตติชัย พีระพันธ์
 17. นาย ณัฐพล สารมะโน
 18. นาย ไกรวชญ์ พูลประเสริฐ
 19. นาย ศุภวัฒน์ ธรรมสรางกูร
 20. นาย สตาร์นิวส์ สรวงเทพ
 21. นาย ภาณุพงศ์ ผิวเกลี้ยง
 22. นาย ภูวรัตน์ จินายะ
 23. นาย ธีรยุทธ พงษ์ประเทศ
 24. นาย อธิษฐ์ ดีอินทร์
 25. นาย แช็ด แอฬอน ชัยบุตร