กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

1 กันยายน 2560
กีฬาฟุตบอล ประเภท ทีมชาย รอบ แรก เวลา 11.00 ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

เชียงใหม่ ชนะ กระบี่
6 : 1

ทวีศักดิ์ 30,33,44,56,62

ศักรินทร์ 73

อาบีท 90+2
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
 1. นาย วีรวิทย์ สุวรรณ์วงศ์
 2. นาย ฉัตรมงคล ดิษสุข
 3. นาย อภิรักษ์ แดนพงพี
 4. นาย อติวัณณ์ เกรงใจ
 5. นาย ชัชวาล เปียวแหล่
 6. นาย ปริญญ์ กุญชร
 7. นาย นนทกร เฉลิมชัยสัมพันธ์
 8. นาย สหรัฐ จอมวัง
 9. นาย จักรพงษ์ พงษ์ประเทศ
 10. นาย ศักรินทร์ ตุงคณาคร
 11. นาย ทวีศักดิ์ ลีพรม
 12. นาย สมฤทธิ์ แดนพงพี
 13. นาย วรณัฐ โรจุยะ
 14. นาย ธีรพงค์ มะโนคำ
 15. นาย พันธุ์ธัช มโนชมภู
 16. นาย ธาดา เอกธัญ
 17. นาย กฤษณะ บุญรักษา
 18. นาย ทศพล เรือนคำ
 19. นาย ทนงศักดิ์ ชายน้อย
 20. นาย เศรษฐวัฒน์ รีรักษ์
 21. นาย ณัฐพล ครุธเกตุ
 22. นาย สันฐิติ ปัญญาฟู
 23. นาย ฐิติชัย จาตุรปัญญาสกุล
 24. กิตติธัช ปั๋นจันทร์
 25. นาย จาย ลุงกอ
 26. นาย วีรวิทย์ สุวรรณ์วงศ์
 27. นาย ฉัตรมงคล ดิษสุข
 28. นาย อภิรักษ์ แดนพงพี
 29. นาย อติวัณณ์ เกรงใจ
 30. นาย ชัชวาล เปียวแหล่
 31. นาย ปริญญ์ กุญชร
 32. นาย นนทกร เฉลิมชัยสัมพันธ์
 33. นาย สหรัฐ จอมวัง
 34. นาย จักรพงษ์ พงษ์ประเทศ
 35. นาย ศักรินทร์ ตุงคณาคร
 36. นาย ทวีศักดิ์ ลีพรม
 37. นาย สมฤทธิ์ แดนพงพี
 38. นาย วรณัฐ โรจุยะ
 39. นาย ธีรพงค์ มะโนคำ
 40. นาย พันธุ์ธัช มโนชมภู
 41. นาย ธาดา เอกธัญ
 42. นาย กฤษณะ บุญรักษา
 43. นาย ทศพล เรือนคำ
 44. นาย ทนงศักดิ์ ชายน้อย
 45. นาย เศรษฐวัฒน์ รีรักษ์
 46. นาย ณัฐพล ครุธเกตุ
 47. นาย สันฐิติ ปัญญาฟู
 48. นาย ฐิติชัย จาตุรปัญญาสกุล
 49. กิตติธัช ปั๋นจันทร์
 50. นาย จาย ลุงกอ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่
 1. นาย ฐานันดร สาครวิโรจน์
 2. นาย อานนท์ เล๊าะล่อ
 3. นาย สัณหภาส หวังแก้ว
 4. นาย พรชัย ฟุ้งเพื่อง
 5. นาย อธิการ หมันการ
 6. นาย ทัชชา บัวเนี้ยว
 7. นาย อนุชา พรรณา
 8. นาย วีระยุทธ์ แก้ววิลา
 9. นาย ณัฐวุฒิ รักเกื้อ
 10. นาย ชาดล โกศลจำรัส
 11. นาย เจตริน บุญโชติ
 12. นาย อาบีท สาล่าห์
 13. นาย นลธวัช เทพแก้ว
 14. นาย ศิรวิทย์ คีรินทร์
 15. นาย วิทูร สุขจิตร
 16. นาย ไตรภพ ไชยเพ็ชร์
 17. นาย สุทธิเกียรติ ชูรักษ์
 18. นาย ธัญพิสิษฐ์ พันธุ์ทอง
 19. นาย จิราวัฒน์ หลีสกุล
 20. นาย อดิเทพ เอ่งฉ้วน