กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

1 กันยายน 2560
กีฬาฟุตบอล ประเภท ทีมชาย รอบ แรก เวลา 11.00 ร.ร.เมืองสุพรรณบุรี (สนาม 2 )

อุดรธานี ชนะ ตรัง
1 : 0

บ.11 สพล.อุดร น.23

บ.5 สพลตรัง เหลือง น.41

บ.10 สพลตรัง เหลือง น.62

บ.11 สพลอุดรเหลือง น.69

บ.21 สพลตรัง แดง น.75
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
 1. นาย วีระพล โยชน์สุวรรณ
 2. นาย พัฒนพงษ์ อดใจ
 3. นาย วิทยา โสมะโสก
 4. นาย พีระพล ไชยแก้ว
 5. นาย ธีระวัฒน์ ประวันเนา
 6. นาย ธวัชชัย มุ่งรวมกลาง
 7. นาย ธิณกรณ์ นามขำ
 8. นาย พชร ใหม่คามิ
 9. นาย ธีรวัต พิทักษ์กุล
 10. นาย ธนากร ฤทธิ์ภู
 11. นาย บัลลังภ์ ทนคำดี
 12. นาย กิตติกร นามมณี
 13. นาย จตุพล ชัยแก้ว
 14. นาย วิศวพล วันทอง
 15. นาย รุทธวัฒน์ ชัยราช
 16. นาย กฤตเมธ คูหล่า
 17. นาย ชัยธวัช น้อยสิม
 18. นาย ศิวกร สมภักดี
 19. นาย นครินทร์ ช่างไม้
 20. นาย จิรายุทธ ไชยแสนฤทธิ์
 21. นาย นันทวัฒน์ พลงาม
 22. นาย ธีราวุธ พลสงคราม
 23. นาย วรุฒิ ชัยภูมูล
 24. นาย สุวิรุต โนนคู่เขตโขง
 25. นาย ณัฐพล ฝ่ายขันธ์
 26. นาย วีระพล โยชน์สุวรรณ
 27. นาย พชร ใหม่คามิ
 28. นาย ณัฐพล ฝ่ายขันธ์
 29. นาย สุวิรุต โนนคู่เขตโขง
 30. นาย วรุฒิ ชัยภูมูล
 31. นาย ธีราวุธ พลสงคราม
 32. นาย นันทวัฒน์ พลงาม
 33. นาย จิรายุทธ ไชยแสนฤทธิ์
 34. นาย นครินทร์ ช่างไม้
 35. นาย ศิวกร สมภักดี
 36. นาย ชัยธวัช น้อยสิม
 37. นาย กฤตเมธ คูหล่า
 38. นาย รุทธวัฒน์ ชัยราช
 39. นาย วิศวพล วันทอง
 40. นาย จตุพล ชัยแก้ว
 41. นาย กิตติกร นามมณี
 42. นาย บัลลังภ์ ทนคำดี
 43. นาย ธนากร ฤทธิ์ภู
 44. นาย ธีรวัต พิทักษ์กุล
 45. นาย ธิณกรณ์ นามขำ
 46. นาย ธวัชชัย มุ่งรวมกลาง
 47. นาย ธีระวัฒน์ ประวันเนา
 48. นาย พีระพล ไชยแก้ว
 49. นาย วิทยา โสมะโสก
 50. นาย พัฒนพงษ์ อดใจ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง
 1. นาย ศิวาวุธ เหล็กเกิดผล
 2. นาย อรรถชัย อัตกลับ
 3. นาย อภิสิทธิ์ หลีเอบ
 4. นาย อนิศักดิ์ ถิ่นสตูล
 5. นาย ณัฐภูมิ คงแก้ว
 6. นาย ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์ศิลา
 7. นาย ซัยยิด หลงหัน
 8. นาย เดติวงค์ สังขาว
 9. นาย มีชัย อ่อนขวัญ
 10. นาย อภิสิทธิ์ ณ สงค์
 11. นาย กฤษฎิ์ แดหวา
 12. นาย ฟูรานา เหล็กเกิดผล
 13. นาย การชนะ สองพัง
 14. นาย วัชรพล มากมูล
 15. นาย ศุภสัณห์ คิมหันต์
 16. นาย กษิดิ์เดช รักช่วย
 17. นาย ณัฐพงษ์ หลีหาด
 18. นาย อรรถพล ลั่นซ้าย
 19. นาย ศวีระ สงชัย
 20. นาย ธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์
 21. นาย ธนโชติ ชัยเพชร
 22. นาย สุรชัย แก้วบุญทอง
 23. นาย ภานุมาศ ทองเพียง
 24. นาย ณัฐกร นวลย้อย
 25. นาย ภานุเดช ชูแสง