กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

1 กันยายน 2560
กีฬาฟุตซอล ประเภท ทีมหญิง รอบ แรก เวลา 08.45 โดม ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

ลำปาง ชนะ สมุทรสาคร
3 : 1

นาทีที่ 21 หมายเลข4 สพล ลำปาง ทำประตู
นาทีที่ 22 หมายเลข13 สพล ลำปาง ทำประตู
นาทีที่ 30 หมายเลข10 สพล สมุทรสาคร ทำประตู
นาทีที่ 38 หมายเลข14 สพล ลำปาง ทำประตู
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
 1. นางสาว ขวัญฤทัย อินทะจักร์
 2. นางสาว จุฑามาศ รุ่งสว่าง
 3. นางสาว ยุพาพรรณ์ ทัศน์พันธ์เพชร
 4. นางสาว วารุณี ดีจิตร์
 5. นางสาว สุวรรณา การะกัน
 6. นางสาว ธัญรดี วรรณภิละ
 7. นางสาว วลัยลักษณ์ เปาป่า
 8. นางสาว กนกวรรณ มิจะต๊ะ
 9. นางสาว นิศาชล แก้วกัลยา
 10. นางสาว พรศิริ ใจปิง
 11. นางสาว จันจีรา ดวงต๋า
 12. นางสาว พลอยไพลิน อู่เงิน
 13. นางสาว ทศพร จินาวงศ์
 14. นางสาว อาทิตติยา บุญมาลา
 15. นางสาว พิชยา ศรีปัน
 16. นางสาว สุณิสา วาเพ็ชร
 17. นางสาว ฐานิกา คำเรือง
 18. นางสาว วลัยลักษณ์ เปาป่า
 19. นางสาว ขวัญฤทัย อินทะจักร์
 20. นางสาว จุฑามาศ รุ่งสว่าง
 21. นางสาว ยุพาพรรณ์ ทัศน์พันธ์เพชร
 22. นางสาว วารุณี ดีจิตร์
 23. นางสาว สุวรรณา การะกัน
 24. นางสาว ธัญรดี วรรณภิละ
 25. นางสาว กนกวรรณ มิจะต๊ะ
 26. นางสาว นิศาชล แก้วกัลยา
 27. นางสาว พรศิริ ใจปิง
 28. นางสาว จันจีรา ดวงต๋า
 29. นางสาว พลอยไพลิน อู่เงิน
 30. นางสาว ทศพร จินาวงศ์
 31. นางสาว พิชยา ศรีปัน
 32. นางสาว อาทิตติยา บุญมาลา
 33. นางสาว ฐานิกา คำเรือง
 34. นางสาว สุณิสา วาเพ็ชร
 35. นางสาว วลัยลักษณ์ เปาป่า
 36. นางสาว ขวัญฤทัย อินทะจักร์
 37. นางสาว จุฑามาศ รุ่งสว่าง
 38. นางสาว ยุพาพรรณ์ ทัศน์พันธ์เพชร
 39. นางสาว วารุณี ดีจิตร์
 40. นางสาว สุวรรณา การะกัน
 41. นางสาว ธัญรดี วรรณภิละ
 42. นางสาว กนกวรรณ มิจะต๊ะ
 43. นางสาว นิศาชล แก้วกัลยา
 44. นางสาว พรศิริ ใจปิง
 45. นางสาว จันจีรา ดวงต๋า
 46. นางสาว พลอยไพลิน อู่เงิน
 47. นางสาว ทศพร จินาวงศ์
 48. นางสาว พิชยา ศรีปัน
 49. นางสาว อาทิตติยา บุญมาลา
 50. นางสาว ฐานิกา คำเรือง
 51. นางสาว สุณิสา วาเพ็ชร
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
 1. นางสาว สุธีรา ทาอำไพ
 2. นางสาว นุชวรา พีละ
 3. นางสาว ยุวดี กิ่งทอง
 4. นางสาว อนุชิดา ตีบไธสง
 5. นางสาว ชลลดา แก้วคำมา
 6. นางสาว อารียา สุขอวบอ่อง
 7. นางสาว ปาริฉัตร วงษ์มาน
 8. นางสาว กิตติยากร มากเจริญ
 9. นางสาว ขนิษฐา สิงห์บุญมา
 10. นางสาว จุฑามาศ เปี่ยมสาคร
 11. นางสาว วรัญญา ศรีประเสริฐสถิต
 12. นางสาว อภิญญา ผาสุข
 13. นางสาว วาธิดา เรือนพิมพ์
 14. นางสาว กัญญาภรณ์ พวงมาลัย
 15. นางสาว เก็จมณี รักกสิกร
 16. นางสาว กิตติยาพร พรรณา