กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

1 กันยายน 2560
กีฬาฟุตซอล ประเภท ทีมชาย รอบ แรก เวลา 12.30 โดม ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

ลำปาง ชนะ กรุงเทพ
3 : 1

เบอร์4 สพล.กรุงเทพ เหลือง นาที 14

เบอร์5 สพล.กรุงเทพ ทำประตู นาที 29

เบอร์11 สพล.กรุงเทพ เหลือง นาที 27

เบอร์10 สพล.ลำปาง ทำประตู 29

เบอร์9 สพล.ลำปาง ทำประตู 34,38
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
 1. นาย คุณานนต์ จำปาหอม
 2. นาย ณัฐชนน กาวิละ
 3. นาย ธนดล หน่อแก้ว
 4. นาย อริญชัย จันต๊ะมา
 5. นาย จักรกฤษณ์ เดโชเกษตรกิจ
 6. นาย สมบูรณ์ ถาวรสิริธนโรจน์
 7. นาย นิรุทธ์ ผดุงพงษ์พนา
 8. นาย กิตติพงษ์ ใจก้อนแก้ว
 9. นาย ณัฐพงษ์ คงโพธิ์
 10. นาย ณรงค์ สารสุ
 11. นาย ศุภโชค ช้างสาร
 12. นาย วิชยา เฉลิมพรพิศาส
 13. นาย ธีระกฤต มีแก้วแทน
 14. นาย ศุภกิจ พัฒน์สุฑากร
 15. นาย กิตติพงษ์ การบูรณ์
 16. นาย ปัญญา บุญราศรีทรัพย์
 17. นาย ถนัดกิจ เครือจิโน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
 1. นาย สมรักษ์ ผันสำลี
 2. นาย สุชัจจ์ เดวี
 3. นาย ปิติวัฒน์ ปิยะกิจ
 4. นาย ชัยทัศน์ สิงห์บุบผา
 5. นาย มุจลินท์ อับดุลเลาะ
 6. นาย อริย์ธัช คำเพียร
 7. นาย ปิยพรรณ พรมเย็น
 8. นาย ธัญณพ มีแก้ว
 9. นาย เมธา เมืองพุทธา
 10. นาย ภาณุวัฒน์ ภาระรัตน์
 11. นาย ธัชพนธ์ พันธ์ุแน่น
 12. นาย พุทธิพงษ์ ดาราย
 13. นาย สุจินต์ รอดอ๊าต
 14. นาย อานนท์ ชุมรัมย์