กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

1 กันยายน 2560
กีฬาฟุตซอล ประเภท ทีมหญิง รอบ แรก เวลา 11.15 โดม ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

มหาสารคาม ชนะ ชัยภูมิ
6 : 0

เบอร์ 8 สพล.ม.ค ทำประตูนาทีที่1,9

เบอร์ 7 สพล.ม.ค ทำประตูนาทีที่10

เบอร์ 10 สพล.ม.ค ทำประตูนาทีที่17,28

เบอร์ 6 สพล.ม.ค ทำประตูนาทีที่ 30
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
 1. นางสาว พรพรรณ กลิ่นโท
 2. นางสาว สุนิสสา พามี
 3. นางสาว ชุติมา พามี
 4. นางสาว ลัดดาวัลย์ โทนขาน
 5. นางสาว ธัญญารัตน์ เดชธงชัย
 6. นางสาว อรณิช นนท์เข็มพรม
 7. นางสาว นุชชริตา แสนวิเศษ
 8. นางสาว เรียมศิริ เกษละ
 9. นางสาว ยุภา โสภารัตน์
 10. นางสาว จิรนันท์ แก้วบุตรสา
 11. นางสาว ธีรดา นิเรศรัมย์
 12. นางสาว พัชราภรณ์ ทองศรี
 13. นางสาว ธิดาลักษณ์ ศรีจันทร์
 14. นางสาว อัญมณี ทิพย์บุญศรี
 15. นางสาว ณัฐกานต์ ทองจอก
 16. นางสาว กิตติญา คำสิงห์
 17. นางสาว หทัยกานต์ โคตรวงษ์
 18. นางสาว พรพรรณ กลิ่นโท
 19. นางสาว หทัยกานต์ โคตรวงษ์
 20. นางสาว สุนิสสา พามี
 21. นางสาว ชุติมา พามี
 22. นางสาว ลัดดาวัลย์ โทนขาน
 23. นางสาว ธัญญารัตน์ เดชธงชัย
 24. นางสาว เรียมศิริ เกษละ
 25. นางสาว ยุภา โสภารัตน์
 26. นางสาว จิรนันท์ แก้วบุตรสา
 27. นางสาว กิตติญา คำสิงห์
 28. นางสาว นุชชริตา แสนวิเศษ
 29. นางสาว ธีรดา นิเรศรัมย์
 30. นางสาว อัญมณี ทิพย์บุญศรี
 31. นางสาว ณัฐกานต์ ทองจอก
 32. นางสาว ธิดาลักษณ์ ศรีจันทร์
 33. นางสาว พัชราภรณ์ ทองศรี
 34. นางสาว อรณิช นนท์เข็มพรม
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ
 1. นางสาว อภิญญา กระเเสหัน
 2. นางสาว ณัฐริกา ภาพจัตุรัส
 3. นางสาว อภิญญา ฉัตรวราพิทักษ์
 4. นางสาว ปวีณา กำเหนิดแจ้ง
 5. นางสาว สุนัดดา เดิมคำรัมย์
 6. นางสาว สุนิสา ศรอินทร์
 7. นางสาว สุรีรัตน์ มืมขุนทด
 8. นางสาว ชนิษฐา หมู่เกษม
 9. นางสาว สุดารัตน์ ขันเดช
 10. นางสาว ชนกานต์ บุตรศรี
 11. นางสาว อรัญญา ลีกุดเลาะ
 12. นางสาว กนกวรรณ กิจเจริญ
 13. นางสาว จีราวรรณ เทพนรินทร์
 14. นางสาว อรทัย ฝากชัยภูมิ
 15. นางสาว เบญจวรรณ ระดากุล
 16. นางสาว นุชราต์ สิมมาวงษ์
 17. นางสาว ชลิตา แสวงนอก