กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

1 กันยายน 2560
กีฬาฟุตซอล ประเภท ทีมหญิง รอบ แรก เวลา 10.00 โดม ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

ชลบุรี ชนะ สุโขทัย
5 : 2

เบอร์14 สพล.ช.บ. ทำประตู นาที ที่19,31,37
เบอร์ 6 สพล. ช.บ. ทำประตู นาที ที่ 23,24
เบอร์ 4 สพล. ส.ท. ทำประตู นาที ที่ 36
เบอร์ 2 สพล. ส.ท. ทำประตู นาที ที่ 15
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
 1. นางสาว จิราพร พันธ์ทอง
 2. นางสาว ซาบริน่า โปทะอินทร์
 3. นางสาว ปรียาภรณ์ วรชัยเกื้อกูล
 4. นางสาว สาวิตรี จิตรตระกูล
 5. นางสาว มสุรวดี ยกติ๊ด
 6. นางสาว รัตติกาญจ์ ไข่เพชร
 7. นางสาว เจนจิรา ภาชนนท์
 8. นางสาว เข็มทอง มณีวรรณ
 9. นางสาว ณธพร บัวจูม
 10. นางสาว ธัญญาลักษณ์ หมอกฤทธิ์
 11. นางสาว กุลวรางค์ ปัสสาจันทร์
 12. นางสาว โศรยา เทียนมณี
 13. นางสาว ณัฐชยา เฉลิมรัตนสกุล
 14. นางสาว ณัฐชยา เฉลิมรัตนสกุล
 15. นางสาว จิราพร พันธ์ทอง
 16. นางสาว ซาบริน่า โปทะอินทร์
 17. นางสาว ปรียาภรณ์ วรชัยเกื้อกูล
 18. นางสาว สาวิตรี จิตรตระกูล
 19. นางสาว มสุรวดี ยกติ๊ด
 20. นางสาว รัตติกาญจ์ ไข่เพชร
 21. นางสาว เจนจิรา ภาชนนท์
 22. นางสาว เข็มทอง มณีวรรณ
 23. นางสาว ณธพร บัวจูม
 24. นางสาว ธัญญาลักษณ์ หมอกฤทธิ์
 25. นางสาว กุลวรางค์ ปัสสาจันทร์
 26. นางสาว โศรยา เทียนมณี
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
 1. นางสาว สุติธร ชูหน้า
 2. นางสาว พิยดา มีบุญ
 3. นางสาว พรทิพย์ ขุมแร่
 4. นางสาว เกศราพร หวัดสูงเนิน
 5. นางสาว นันท์นภัส อมดวง
 6. นางสาว เมธาพร นิลแก้ว
 7. นางสาว ปวีณา สุจิธรรม
 8. นางสาว เกศวรีย์ ภัคดีพงษ์
 9. นางสาว สุกัญญา ศิลปชัย
 10. นางสาว สุทธิดา คำนิมิตร
 11. นางสาว มินตรา จีนทั่ง
 12. นางสาว สุรีรัตน์ แก้วสาแสน