กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

31 สิงหาคม 2560
กีฬาฟุตซอล ประเภท ทีมชาย รอบ แรก เวลา 19.00 โดม ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

กระบี่ ชนะ ชุมพร
3 : 0

เบอร์9 สพล.กระบี่ทำประตูนาทีที่10เบอร์10 สพล.กระบี่ทำประตูนาทีที่24เบอร์11สพล.กระบี่ทำประตูนาทีที่32
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่
 1. นาย ณัฐพงศ์ มีทองใส
 2. นาย อนุพงศ์ บวงแก้ว
 3. นาย นพเดช จุฬามณี
 4. นาย อภิชิต อินทรกุล
 5. นาย อนิรุตม์ ไตรบุญ
 6. นาย วรวิชญ์ ห้อยแก้ว
 7. นาย เสกสิทธิ์ คชเชนทร์รัตน์
 8. นาย ณัฐพงศ์ ใยยอง
 9. นาย สุรชัย มงคลบุตร
 10. นาย ธีรพงศ์ อินทร์ฤทธิ์
 11. นาย ณัฐพงศ์ สุมาลี
 12. นาย กำพล วัฒน์สุนทร
 13. นาย วีรภัทร ทองปาน
 14. นาย ชัชนันท์ แซ่อุ่ย
 15. นาย อนุพงศ์ บวงแก้ว
 16. นาย นพเดช จุฬามณี
 17. นาย ณัฐพงศ์ มีทองใส
 18. นาย วรวิชญ์ ห้อยแก้ว
 19. นาย ณัฐพงศ์ ใยยอง
 20. นาย ธีรพงศ์ อินทร์ฤทธิ์
 21. นาย อภิชิต อินทรกุล
 22. นาย ณัฐพงศ์ สุมาลี
 23. นาย วีรภัทร ทองปาน
 24. นาย ชัชนันท์ แซ่อุ่ย
 25. นาย สุรชัย มงคลบุตร
 26. นาย เสกสิทธิ์ คชเชนทร์รัตน์
 27. นาย อนิรุตม์ ไตรบุญ
 28. นาย กำพล วัฒน์สุนทร
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
 1. นาย ปริญญา เกศสุวรรณ
 2. นาย เชวง สงวนสัตย์
 3. นาย นันทปรีชา ฤทธิ์อา
 4. นาย ศักดิ์ดา ศรีพุดสุก
 5. นาย อรุณพงศ์ พัฒน์คล้าย
 6. นาย สุรวัตร ตือเจริญ
 7. นาย โสภณวิชญ์ ปากหวาน
 8. นาย เจริญศักดิ์ นุ้ยดำ
 9. นาย ครรชิตพล รักคู่
 10. นาย สิทธิกร บริสุทธิ์
 11. นาย อิทธิพล บัวล้อม
 12. นาย ธีรยุทธ ยิ่งขจร
 13. นาย ณัฐพงศ์ แป้นมีเพชร
 14. นาย พีรณัฐ บุญเจริญ
 15. นาย นราเดช ชูแสงศรี