กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

31 สิงหาคม 2560
กีฬาฟุตซอล ประเภท ทีมชาย รอบ แรก เวลา 17.45 โดม ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

อุดรธานี ชนะ เพชรบูรณ์
5 : 1

เบอร์13สพล.อุดรทำประตูนาทีที่1เบอร์10สพล.อุดรทำประตูนาทีที่16เบอร์3 สพล.อุดร ทำประตูนาทีที่18,23เบอร์6สพลอุดรทำประตูนาทีที่24แลัเบอร์5 สพลเพชรบูรณ์ทำประตูนาทีที่5
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
 1. นาย ณัฐการณ์ โสภา
 2. นาย จิรายุ คงเพ็ชรศักดิ์
 3. นาย พชร เจริญศักดิ์
 4. นาย อภิเดช วงค์พุฒ
 5. นาย อนุรักษ์ พรมมา
 6. นาย ปกรณ์กิต แนวคำดี
 7. นาย ธนานนท์ วิทาทาน
 8. นาย เจษฎา ดวงธรรม
 9. นาย พิเชษฐ์ ชัยภูมิ
 10. นาย ภัคพล โพธิ์ไทร
 11. นาย อัษฎายุทธ เชื้อบุญมี
 12. นาย ภัทรพงศ์ ชำนาญสุข
 13. นาย พฤกษา ปรุกระโทก
 14. นาย เกรียงศักดิื วังคีรี
 15. นาย นันทพงศ์ คำตาล
 16. นาย การัณยภาส แซ่ลี้
 17. นาย ศุภกร เรืองศรี
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
 1. นาย เกริกเกียรติ กุลสีดา
 2. นาย พงศกร ทันอินทรอาจ
 3. นาย เจ นามโยธา
 4. นาย ธนากร มะระครอง
 5. นาย ชัยพงษ์ อัญญโพธิ์
 6. นาย กิตติพงษ์ โศกสี
 7. นาย ยุตธิกร เพิ่มขึ้น
 8. นาย วสันต์ ตะโนนทอง
 9. นาย อาทิตย์ พฤกษาทิพย์
 10. นาย จิรายุ คูณพรหม
 11. นาย อดิศักดิ์ มารัตน์
 12. นาย วัชรากร หาญณรงค์
 13. นาย สุเมธ พาป้อ
 14. นาย ปณวัฒน์ แสนจันทร์ฮาม
 15. นาย พงศกร ทันอินทรอาจ
 16. นาย เกริกเกียรติ กุลสีดา
 17. นาย ยุตธิกร เพิ่มขึ้น
 18. นาย วัชรากร หาญณรงค์
 19. นาย เจ นามโยธา
 20. นาย ชัยพงษ์ อัญญโพธิ์
 21. นาย ธนากร มะระครอง
 22. นาย อดิศักดิ์ มารัตน์
 23. นาย สุเมธ พาป้อ
 24. นาย กิตติพงษ์ โศกสี
 25. นาย วสันต์ ตะโนนทอง
 26. นาย อาทิตย์ พฤกษาทิพย์
 27. นาย ปณวัฒน์ แสนจันทร์ฮาม
 28. นาย จิรายุ คูณพรหม