กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

31 สิงหาคม 2560
กีฬาฟุตซอล ประเภท ทีมชาย รอบ แรก เวลา 16.30 โดม ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

อ่างทอง ชนะ สุโขทัย
2 : 1

เบอร์11สพลอ่างทองทำเข้าประตูตัวเองนาทีที6 และทำประตูให้ทีมนาทีที่38เบอร์7สพลอ่างทองทำประตูนาที่25
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
 1. นาย อนุสรณ์ ทองงาม
 2. นาย ประหยัด กิตติจารุวัตร
 3. นาย รังสิมันตุ์ ทองอิ่ม
 4. นาย ภานุวัฒน์ ผิวขาว
 5. นาย เกริกพล คำขวาง
 6. นาย คงวุฒิ ภู่ระยับ
 7. นาย นัฐธัญ วรรณุรักษ์
 8. นาย สุทธิพงษ์ สมีเพชร
 9. นาย ธนาวุฒิ เพ็ญไพฑูรย์
 10. นาย อดิศร นิชำนาญ
 11. นาย เอกรัตน์ ขุนพวง
 12. นาย อนุชิต เอมสมบุญ
 13. นาย ธีรัตม์ คำสุข
 14. นาย รัตนชาติ วัฒนธรรม
 15. นาย พิพัฒน์ มีแก้ว
 16. นาย สุชาติ โตส้ม
 17. นาย จิระวัฒน์ แสงเหม
 18. นาย อนุสรณ์ ทองงาม
 19. นาย ประหยัด กิตติจารุวัตร
 20. นาย รังสิมันตุ์ ทองอิ่ม
 21. นาย ภานุวัฒน์ ผิวขาว
 22. นาย สุชาติ โตส้ม
 23. นาย เกริกพล คำขวาง
 24. นาย จิระวัฒน์ แสงเหม
 25. นาย สุทธิพงษ์ สมีเพชร
 26. นาย นัฐธัญ วรรณุรักษ์
 27. นาย คงวุฒิ ภู่ระยับ
 28. นาย อดิศร นิชำนาญ
 29. นาย พิพัฒน์ มีแก้ว
 30. นาย เอกรัตน์ ขุนพวง
 31. นาย ธีรัตม์ คำสุข
 32. นาย อนุชิต เอมสมบุญ
 33. นาย ธนาวุฒิ เพ็ญไพฑูรย์
 34. นาย รัตนชาติ วัฒนธรรม
 35. นาย อนุสรณ์ ทองงาม
 36. นาย ประหยัด กิตติจารุวัตร
 37. นาย รังสิมันตุ์ ทองอิ่ม
 38. นาย ภานุวัฒน์ ผิวขาว
 39. นาย สุชาติ โตส้ม
 40. นาย เกริกพล คำขวาง
 41. นาย จิระวัฒน์ แสงเหม
 42. นาย สุทธิพงษ์ สมีเพชร
 43. นาย นัฐธัญ วรรณุรักษ์
 44. นาย คงวุฒิ ภู่ระยับ
 45. นาย อดิศร นิชำนาญ
 46. นาย พิพัฒน์ มีแก้ว
 47. นาย เอกรัตน์ ขุนพวง
 48. นาย ธีรัตม์ คำสุข
 49. นาย อนุชิต เอมสมบุญ
 50. นาย ธนาวุฒิ เพ็ญไพฑูรย์
 51. นาย รัตนชาติ วัฒนธรรม
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
 1. นาย ณัฐพงษ์ นาถมทอง
 2. นาย วัฒนา พิมเสน
 3. นาย ชยากร เสนคำ
 4. นาย พัสกร เหลืองตรงกิจ
 5. นาย ไพโรจน์ ยอดวารี
 6. นาย จักรกฤษณ์ โตแหยม
 7. นาย กฤตภาส มีมา
 8. นาย ภูมิรัตน์ นาคจันทร์
 9. นาย ชาญณรงค์ รักปรางค์
 10. นาย กฤตพงศ์ บุญต่อ
 11. นาย ณัฏฐ์ธนิกข์ นักรบ
 12. นาย วีรวุฒิ กำมาแสน
 13. นาย สุรศักดิ์ สุขสี
 14. นาย ปณิธิ ทาเอื้อ
 15. นาย โชคณภัทร สุวรรณชมภู
 16. นาย ธนวัฒน์ เหล็กทอง
 17. นาย ภาณุพงษ์ สิงห์พริ้ง